Kulturgæsten under covid-19

Bliv klogere på, hvordan det er gået kulturinstitutionerne hen over corona-sommeren. Hvilke overvejelser gør turisterne sig inden de besøger et kulturinstitution og hvilke forventninger. 

 Hovedkonklusioner

hus_grå.png

                                          

63% af danskerne besøgte en kulturinstitution eller havde en anden form for kulturoplevelse i de tre sommermåneder. 43% besøgte en indendørs kulturinstitution og 53% besøgte en udendørs kultur-institution. Danskerne har især besøgt museer og attraktioner.

Der er nu god plads ude på kulturinstitutionerne, hvilket skaber covid-19-venlige forhold, med god plads til at holde afstand. Gæsterne er således også rigtigt tilfredse med deres besøg og vil i høj grad anbefale oplevelserne til andre.

Det er især de ældre, der bliver hjemme set i forhold til tidligere. De 60+ årige har været overrepræsenterede på de danske kulturoplevelser, men det er nu de ældste grupper, hvor andelen af ikke-brugere er størst.

Manglende tryghed angives da også som den primære årsag blandt ikke-brugerne til at blive hjemme. 30% af ikke-brugerne af indendørs kulturinstitutioner angiver desuden, at de først er interesserede i at besøge kulturinstitutioner, når der ikke længere er nogen smitterisiko.

Der er dog stadigvæk en masse gæster at finde ved kulturinstitutionerne, og de er i høj grad trygge. 90% af gæsterne følte sig trygge allerede inden besøget, og hele 97% følte sig trygge under selve besøget.

Der er imidlertid forskellige holdninger til, hvad der bedst skaber tryghed. Blandt danskere, svenskere, nordmænd, hollændere og tyskere er det især reduceret kapacitet og god afstand, der er vigtigt. Obligatorisk brug af masker er især tryghedsskabende for franskmænd (54%) og italienere (53%).

De internationale rejsende er især enige i, at det er vigtigt for dem, at attraktionerne eksplicit angiver, hvilke forholdsregler de har truffet. Blandt konkrete tiltag for at øge interessen for besøg, nævner danskerne ligeledes sikring af, at tiltag mod covid-19 overholdes, herunder eksempelvis afstand og hygiejne (55%).

Udover sikring af tryghedsskabende tiltag nævnes udendørs kulturinstitutioner af 44%. Det er således vigtigt, at indendørs kulturinstitutioner tænker i udendørs arealudnyttelse og events.

Vi har aldrig før oplevet besøg fra alle kommuner hver eneste uge

 

Direktør, museum

Sommeren 2020 på kulturinstitutionerne

Sommeren – særligt skolernes ferie – har for mange kulturinstitutioner budt på positive udfordringer grundet store besøgstal på et tidspunkt, hvor kulturinstitutionerne har befundet sig i en ny og helt ukendt situation. Ifølge ODM oplevede hele 85 % af museerne et større antal besøgende i sommeren 2020 end i sommeren 2019. Eksempelvis havde ARoS besøgsrekord i juli, som blev den mest besøgte måned i museets historie med 126.039 besøgende – hvilket er 56% højere end museets hidtidige besøgsrekord fra februar 2014 på 80.786 besøgende.

Nogle steder har organisationen været skåret ind til benet og er løbende blevet pålagt nye restriktioner, retningslinjer og krav, der skulle forstås og implementeres i praksis. Nogle steder har oplevelsen eller flowet i oplevelsen måttet ændres pga. af bl.a. ensretninger, social distancing og det faktum, at oplevelser, der appellerer til følesansen måtte udgå. Det var f.eks. tilfældet hos Odense Bys Museer.  Mange steder er der dukket helt nye målgrupper op – ofte målgrupper, som kulturinstitutionerne ikke er vant til at servicere. Det gælder f.eks. børnefamilier i stort antal og mange sjællændere i Aalborg og jyder i København.

De internationale gæster er til gengæld blevet væk i vid udstrækning, hvilket særligt har ramt københavnske kulturinstitutioner. Kongernes Samling i København, der består af Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet, forventer således en nedgang i antallet af besøgende i 2020 på 75% set i forhold til 2019. Det skal ses i lyset af, at 80% af gæsterne før covid-19 var internationale.

Alt i alt har gæstesammensætningen været ny og anderledes. Sommeren er dog endt brat med skoleårets begyndelse, hvor der igen er blevet god plads i udstillingerne, da heller ikke de udenlandske gæster er vendt tilbage. Samlet er besøgstallene faldet til under vanligt niveau for sensommeren.

Mange kulturoplevelser hen over sommeren 2020​

63 %

Har besøgt en kulturinstitution i sommeren 2020

43 %

Har besøgt en indendørs 

kulturinstitution i sommeren 2020

53 %

har besøgt en udendørs kulturinstitution i sommeren 2020

43% af danskerne har besøgt en indendørs kulturinstitution eller haft en anden form for kulturoplevelse i de tre sommermåneder 2020, mens hele 53% af danskerne har besøgt en udendørs kulturinstitution. Dermed har i alt 63% af danskerne besøgt en kulturinstitution i de tre sommermåneder, mens 37% ikke har.

Det gælder på tværs af samtlige demografiske grupper, at over halvdelen har besøgt en kulturinstitution henover sommeren, dog i særlig grad for børnefamilierne og personer bosiddende i Region Midtjylland.

Andelen af kulturbrugere falder med alderen. 56% af de 60+ årige har besøgt en kulturinstitution. Til sammenligning gælder det for 71% af de 18-29 årige. Det skal bemærkes, at størstedelen af de ældre ikke er blevet skræmt væk fra at besøge en kulturinstitution henover sommeren på trods af, at de aldersmæssigt er i risikogruppen for covid-19. Tallene er dog faldet i forhold til sidste år, hvor resultaterne fra den nationale brugerundersøgelse viste, at de 65+ årige var overrepræsenterede blandt kulturbrugerne før covid-19.

Især museerne og attraktioner har været populære

Danskerne har især besøgt museer (35%), attraktioner (32%) og til dels zoologiske haver og akvarier (19%) samt forlystelsesparker (17%) i løbet af de tre sommermåneder. Derimod har stort set alle events og festivaler været lukket henover sommeren, ligesom teatrene åbnede med begrænset kapacitet i ultimo maj.

Der har blandt kulturinstitutionerne været debat om, hvad årsagen har været til de ofte høje besøgstal hen over sommeren. Blot 14% af kulturbrugerne angiver, at de ikke ville have besøgt kulturinstitutionen, hvis der ikke havde været 50% rabat på entrebilletten. 68% angiver derimod, at de ville have besøgt kulturoplevelsen uanset rabat eller ej (17% ved ikke). De høje besøgstal ser således ud til (også), at skyldes andre faktorer som staycation og et opsparet behov for at komme ud og opleve noget ovenpå nedlukningen i foråret, ligesom vejret i perioden også tillægges en betydning. Det er bl.a. vurderingen blandt de danske museumsdirektører i en undersøgelse foretaget af ODM.

Ja, der har været flere børnefamilier. Ok som fyld, men det er ikke dem, vi skal leve af på sigt

 

Direktør, museum

Ingen tryghed - ingen turister​

Manglende tryghed angives som den primære årsag blandt ikke-brugerne til, at de ikke har besøgt en kulturinstitution eller andre former for kulturoplevelser henover sommeren. For indendørs kulturoplevelser gælder det 40% af ikke-brugerne, mens det dog for de udendørs kulturoplevelser gælder for 24%.

30% af ikke-brugerne af indendørs kulturinstitution angiver desuden, at de først er interesserede i at besøge kulturinstitution, når der ikke længere er nogen smitterisiko. Det samme gælder for 23% af ikke-brugerne af udendørs kulturoplevelser.

Selvom manglende tryghed er den primære årsag, er der dog også praktiske årsager som aflysninger, der for 19% har været grunden til, at de ikke har besøgt en kulturinstitution eller andre former for kulturoplevelser i sommeren 2020. 

40 %

af ikke-brugerne på indendørs kulturinstitutioner angiver manglende tryghed som årsag til ikke at besøge

26 %

af ikke-brugerne på udendørs kulturinstitutioner angiver manglende tryghed som årsag til ikke at besøge

...men gæsternes kulturoplevelser var trygge!

21% af sommerens kulturbrugere erklærer sig enige i, at der var for mange gæster på kulturinstitutionen under deres besøg i sommer, hvilket passer med de indimellem høje besøgstal. Succesen i sommer kan således have været utryghedsskabende i sig selv. 84% af brugerne i løbet af sommeren er dog enige i, at kulturinstitutionerne gjorde, hvad de kunne for at mindske smitterisikoen for gæsterne.

21 %

af gæsterne i sommer mener der var for mange gæster

97 %

af gæsterne i september følte sig trygge under deres besøg

90 %

af gæsterne i september var uenige i, at de var utrygge før besøget

Besøgstallene generelt har været lavere i sensommeren og efteråret end i juli, hvilket har haft en positiv betydning for de besøgendes oplevelse og deres vurdering af tryghed i forhold til covid-19. Gæsteinterview foretaget i september viser, at 90% er uenige i, at de var bekymrede inden besøget, mens hele 97% følte sig trygge under deres besøg. Det skyldes i høj grad de mange tiltag, der er blevet etableret af kulturinstitutionerne, men naturligvis også, at nærkontakt med andre gæster lettere kan undgås, da der igen er godt med fysisk plads til, at gæsterne kan holde sikker afstand til hinanden.

OMD er kommet med masser af retningslinjer. Vi har fulgt vores sunde logik. Også i forhold til enkelte lokale

 

Museumschef

Der har været køer, men folk har taget det meget fint. De blev ikke sure

 

 

Direktør, museum

Der er dog et skisma imellem, at ikke-brugerne primært blev hjemme grundet (forventning om) manglende tryghed, mens nærmest alle gæster er trygge under de nuværende forhold og besøgstal uden for højsæsonen. Det indikerer, at der er brug for kommunikationsindsatser, der gør det tydeligt for ikke-brugerne, at det er mere trygt at besøge en kulturoplevelse end så meget andet – også selvom den er indendørs – grundet de mange tiltag og mulighed for afstand.

Gæsterne har været meget tilfredse

Udover en tryg oplevelse, har gæsterne haft en god oplevelse set i forhold til det kulturelle indhold. Hele 96% af gæsterne har således været tilfredse eller meget tilfredse med deres besøg i september og tilfredsheden har været høj med kulturinstitutionens enkelte elementer og udstillinger. 95% finder kulturinstitutionen anbefalelses-værdig, og 91% finder det sandsynligt, at de vil fortælle om deres oplevelse til andre.

På trods af covid-19 har kulturinstitutionerne således masser at byde på, og de der vælger at besøge kulturinstitutionerne fysisk, går næsten alle derfra med en god oplevelse.

Det har været rigtig godt med levende formidling. Interaktionen er en rigtig god ting

33-årig kulturgæst, Odense

Brug udendørsområdet og inviter naturen ind, så det er i tråd med udstillingen

 

 

55-årig kulturgæst, Aalborg

Der har været en rigtig god stemning

Museumschef

Vigtige tryghedsskabende elementer

Som elementer, der kan gøre danskerne mere trygge under fremtidige besøg på kulturinstitutioner fremhæves især, at der er håndsprit tilgængeligt alle steder (69%) og de fysiske rammer er indrettet, så der er plads til at kunne holde afstand (68%). Derudover er det også vigtigt at fremhæve personalet som tryghedsskabende. Synligt personale med fokus på afstand og hygiejne nævnes af 45%.

Ses der på de internationale rejsende, så er der forskelle mellem landende i forhold til, hvilke tryghedsskabende elementer, de lægger vægt på. Obligatorisk brug af masker er det mest fremtrædende på tværs af lande, mens reduceret kapacitet og øgede standarder for rengøring og desinfektion følger lige efter.

Obligatorisk brug af mundbind er dog markant mindre vigtigt end reduceret kapacitet for både svenskere, nordmænd, hollændere og dels tyskere, hvorimod det særligt er vigtigt for franskmænd og italienere. Svenskerne og nordmændene lægger desuden mere vægt på rengøring og desinfektion end brug af mundbind.

afstand.png
maskepå.png
kontaktløs.png

Fysiske rammer, der giver mulighed for at holde afstand og reduceret gæste-kapacitet er især tryghedsskabende for danskere (68%), nordmænd (48%), hollændere (47%), svenskere (46%) og tyskere (44%).

At der er håndsprit tilgængeligt alle steder er især tryghedsskabende for danskere (69%) og nordmænd (39%).

Obligatorisk brug af masker er især tryghedsskabende for franskmænd (54%), italienere (53%) og briter (47%).

Temperaturcheck ved indgangen er især tryghedsskabende for italienere (35%) og briter (31%).

Mulighed for kontaktløs betaling er især tryghedsskabende for franskmænd og briter (20%), men også i de øvrige markeder på nær Italien.

Mere afstand mellem grupper og medarbejderne skal have fokus på at overholde retningslinjerne

 

74-årig kulturgæst, Aalborg

Mere håndsprit, især ved de ting man skal røre ved og ved trapperne

25-årig kulturgæst, Odense

Turisternes egne forholdsregler

De internationale rejsende fra de syv primære europæiske markeder er især enige i, at det er vigtigt for dem, at kulturinstitutionerne eksplicit angiver, hvilke forholdsregler de har truffet for at sikre et sikkert besøg med minimal risiko for eksponering for covid-19. Mellem 62% og 77% erklærer sig enige eller meget enige heri.

Der ligger dog en udfordring i, at en relativt lille andel er enige eller meget enige i, at de har det godt med at besøge kulturinstitutioner, selvom spredningen af covid-19 endnu ikke er fuldstændigt inddæmmet. Det gælder især for Sverige og Norge (26%) samt Holland (23%).

Der er desuden knap en ud af tre, der foretrækker digitale ture i museer i stedet for fysisk at besøge et museum på grund af risikoen for infektion med covid-19. Såfremt der kan laves attraktive digitale tilbud, så er der således et vist potentiale for at nå en del af det internationale publikum digitalt, især hvor restriktionerne for rejser er skærpet.

Tryghed er afgørende for fremtidige besøg

Blandt konkrete tiltag for at øge interessen for besøg, nævner danskerne især sikring af, at tiltag mod covid-19 overholdes, herunder afstand, hygiejne, mv. (55%). Dette understreger, at tryghed i oplevelsen er det primære hos danskerne i forbindelse med besøg på en kulturinstitution. Det er således en hygiejnefaktor, der skal være på plads, for at andre parametre kommer i spil.

Udover sikring af tryghedsskabende tiltag nævnes udendørskulturoplevelser af 44%. Det er således vigtigt, at de indendørskulturinstitutioner får tænkt i udendørsmuligheder og arealudnyttelse, eftersom udendørskultur-oplevelser opfattes som værende mere trygge.

Derudover nævnes bl.a. oplevelsestilbud med få deltagere og nye særudstillinger, events og lignende (28%). Derimod nævner blot 8% digitale oplevelsestilbud, så kulturen kan opleves fra hjemmet. De digitale tilbud kan således ikke stå alene for danskerne. De internationale rejsende ser derimod ud til at være mere positive overfor de digitale tiltag jf. side 9. 

Museums-pas med frit valg mellem flere museer, så man selv vælger seks ud, som man gerne vil besøge

26-årig kulturgæst, København

Vi kommer styrket ud. Vi har vist, at vi er seriøse, og at vi tager gæsterne seriøst

 

Direktør, museum